لعنت به این شام همش کتک خوردیم مدام ( روضه )

تازه رقیه خوابش برده ( شور )

با یاد آن یگانه نالم میان ویران ( واحد )

 روضه حضرت رقیه (س)

بای ذنب قتل به جرم بی گناهی زد ( زمینه )

  خوش اومدی اما دیر اومدی بابا ( واحد )