قسمت اول (روضه کاروان اسرا ) حاج محمد ابراهیمیان جلسه هفتگی ۱۴ آبان ۱۳۹۴

قسمت دوم (زمینه و شور) اسرا حاج محمد ابراهیمیان جلسه هفتگی ۱۴ آبان ۱۳۹۴