قسمت اول (روضه حضرت رقیه (س) ) حاج محمد ابراهیمیان جلسه هفتگی ۲۱ آبان ۱۳۹۴

قسمت دوم (زمینه و واحد وشور) اسرا حاج محمد ابراهیمیان جلسه هفتگی ۲۱ آبان ۱۳۹۴