کربلایی حمید علیمی-در این خانه ندانم به چه (مناجات)

کربلایی حمید علیمی-روضه حضرت رقیه و حضرت زینب (روضه)

کربلایی حمید علیمی-روضه حضرت رقیه (س)

کربلایی حمید علیمی-پدر خاک کجایی پسرت خاک نشد (سینه زنی)