شب پنجم محرم قسمت ۱ (روضه قاسم) حاج محمد ابراهیمیان

شب پنجم محرم قسمت ۲ (زمینه و واحد) حاج محمد ابراهیمیان

شب پنجم محرم قسمت ۳ (شور) حاج محمد ابراهیمیان